sponsoren

R.A.Schipper
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement

      Reglement

 

 

 1. De Avond4daagse wordt georganiseerd door Tourclub Wognum  (KvK-nummer 40625289).
 2. Deelname is op vrijwillige basis en op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 3. De inschrijving geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden zoals door de organisatie bepaald en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, ongeacht de reden.
 4. Het is niet toegestaan voor de deelnemers om:
 • vernielingen, beschadigingen en/of lichamelijk letsel toe te brengen;
 • uiting te geven aan politieke gezindheid;
 • aanstootgevend te kleden en/of gedragen;
 • luid spelende muziekdragers mee te nemen;
 • reclame te voeren, mits door de organisatie toegestaan;
 • afval en/of rommel langs het parkoers achter te laten;
 • te snelwandelen of in looppas voort te bewegen.
 1. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen en eventuele aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeersregelaars en overige medewerkers strikt op te volgen.
 2. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de avondwandel 4 daagse onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 3. Het is mogelijk om naast de 2,5 km, 5 km ook de 10 km te lopen (wisselen is dus mogelijk).
 4. Op de laatste dag worden de medailles uitgereikt (Indien men hier tijdens de inschrijving voor gekozen heeft), bij het tonen van de juiste en correct gevulde stempel-/stickerkaart.
 5. De deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven start- en finishtijden en dienen zich persoonlijk te melden bij de start- alsmede de finishcontrole.
 6. Het meenemen van honden en andere soortgelijke dieren is niet toegestaan.
 7. Overtreding van het in dit reglement genoemde zal in het uiterste geval kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 8. De organisatie behoudt het recht op wijziging of afgelasting van de route en start- c.q. finishtijden / -plaatsen ten gevolge van extreme weersomstandigheden, dan wel andere calamiteiten. Er bestaat in dit geval geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 9. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verschoven zou moeten worden.
 10. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik van zijn/haar personalia en/of zijn/haar beeltenis in druk, foto, film/video, TV-beelden etc. voor  promotionele of voorlichtende doeleinden van deze Avond4daagse. Er wordt hierbij rekening gehouden met de wet op privacy en er kan in dit geval geen vergoeding gevorderd worden.
 11. Het is niet verplicht om alle vier dagen mee te lopen, drie dagen lopen geeft recht op een medaille.
 12. Het dragen van veiligheidsvestjes wordt aangeraden.
 13. Kinderen onder de 10 jaar alleen onder begeleiding.
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 15. Met het inschrijven voor deze Avond4daagse verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Het Nederlands recht is van toepassing